Copyright ©

Hela denna hemsida,
text såväl som bilder, är skyddade av lagen om upphovsrätt.

Vad är upphovsrätt?
Lagen om upphovsrätt är till för att skydda upphovsmannens texter eller bilder för att användas till andra syften än de som upphovsmannen avser, eller att texter/bilder används av andra än upphovsmannen utan att upphovsmannen får ekonomisk ersättning.

Vem är Upphovsman
Det är fotografen, illustratören och/eller artikelförfattaren som uppges vid varje bild/artikel. Till varje bild/artikel finns det alltid en upphovsman, dvs det är någon som har gjort bilden eller skrivit texten. Den personen är upphovsmannen. Upphovsmannen är den som äger rätten till bilden/artikeln. Det är den personen som bestämmer om hans/hennes material får användas och hur. Uppges inget namn vid bilder/texter äger Kennel Arsathas/Jessica Mårtensson upphovsrätten. Om du har för avsikt att använda något av allt detta material, FRÅGA MIG FÖRST!

upphovsrätt www.arsathas.se
Kennel Arsathas


This Entire homepage, text as well as pictures, is protected of the teams about copyright.

What is copyright?
The teams of copyright is to in order to protect the author's texts or pictures in order to be used to other aims than they as the author intends, or that texts/pictures are used of other even the author without that the author sheep economic compensation.

Who is author?
It is the photographer, the illustrator and/or the author of the article that is stated at each picture/article. To each picture/article is it always an author, it is someone that has done the picture or wrote the text. That person is the author. it is The author that may the court to the picture/the article. It is that person that decides about his/her materials and how to be used. if no name stands on the page/picture it is Kennel Arsathas/Jessica Mårtensson how has the copyright. If you intend to use something of my all material on this page, ASK ME FIRST!

upphovsrätt www.arsathas.se
Kennel Arsathas